การตกลงว่าจ้าง

การตกลงว่าจ้างของเราหลัก ๆ มีข้อตกลงอยู่ 2 รูปแบบด้วยกันดังนี้

1.ตกลงจ้างโดยไม่ต้องติดต่อหารือกัน

การสืบสวนที่ท่านสามารถเลือกจ้างให้ดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องสอบถามหรือติดต่อกันจนเสร็จงานนั้น คือการสืบสวนที่กำหนดวิธีการทำงาน ระยะเวลาทำงาน และอัตราจ้างไว้คงที่ ให้ท่านตัดสินใจตามตาราง A และ B หน้าถัดไปนี้ ท่านเพียงแต่กรอกแจ้งข้อมูลตามแบบฟอร์มรวมทั้งกำหนดเวลาให้เราเริ่มทำงาน (ควรให้เวลาเราเตรียมการไม่น้อยกว่า 2 วัน เพราะอาจมีงานมาก) และชำระเงิน 85% ตาม จำนวนเงินเต็มที่ตกลงไว้ ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในหัวข้อ “ตัดสินใจ” เราจะยืนยันกลับให้ท่านทราบและเริ่มงานตามกำหนด ถ้าท่านไม่ได้รับการตอบยืนยัน กรุณาติดต่อสอบถามด้วย

2.ตกลงจ้างโดยติดต่อหารือกันก่อน

เนื่องจากวิธีการสืบสวนที่มีให้ท่านเลือกตามตาราง A และ B อาจไม่ตรงกับความประสงค์ของท่าน หรือท่านไม่มั่นใจว่าควรเลือกวิธีใด นอกจากนั้นยังมีการสืบสวนหลายกรณี ไม่สามารถระบุวิธีสืบสวนและอัตราจ้างเป็นมาตรฐานคงที่ไว้ให้เลือกได้ ท่านควรใช้วิธี C คือติดต่อเล่ารายละเอียดให้เราทราบ ด้วยวิธีการติดต่ออย่างหนึ่งอย่างใดรวมทั้งระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งในขั้นการติดต่อนั้น ท่านสามารถสมมุติชื่อบุคคลหรือสถานที่เกี่ยวข้องก่อนก็ได้ บางกรณีเราอาจจะมีคำถามขอข้อมูลเพิ่มเติม และจะแจ้งอัตราค่าจ้างให้ท่านทราบทันที หรือแจ้งกลับไปโดยเร็วตามวิธีการติดต่อที่ท่านต้องการให้เราติดต่อ หรือการที่ท่านจะเป็นฝ่ายติดต่อเราเอง หลังจากนั้นหากท่านตกลงตัดสินใจสั่งจ้าง ท่านจะต้องชำระเงินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในหัวข้อ  “ตัดสินใจ” แล้วเราจะตอบยืนยันให้ท่านทราบและเริ่มงานตามกำหนด

แบบฟอร์มว่าจ้าง

สำหรับเก็บข้อมูล และรับทราบข้อตกลงในการว่าจ้างร่วมกัน ลูกค้าของเราสามารถดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มว่าจ้างเรา

ประเภทผู้จ้างงาน

เราแบ่งประเภทผู้ว่าจ้างออกมาเป็น 2 แบบ คือผู้จ้างเปิดเผยตัวและผู้จ้างไม่เปิดเผยตัว เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างนักสืบและผู้ใช้บริการ

  1. ผู้จ้างเปิดเผยตัว
    ถ้าท่านสามารถเปิดเผยตัวให้บริษัททราบว่าท่านชื่ออะไร อยู่ที่ไหน จะติดต่อท่านได้อย่างไร (เปิดเผยเฉพาะท่านกับบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทจะเก็บรักษาเป็นความลับอย่างสูงสุด) ท่านก็สามารถเลือกชำระเงินมัดจำการจ้าง เป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าจ้างทั้งหมดเมื่อตกลงสั่งจ้าง และชำระส่วนเหลือหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจดังที่ตกลงไว้ก็ได้
  2. ผู้จ้างไม่เปิดเผยตัว
    ​ท่านจะจ้างโดยไม่ต้องการเปิดเผยให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ท่านจะต้องชำระค่าจ้างทั้งหมดในครั้งเดียว เมื่อตกลงสั่งจ้าง

วิธีรายงานผล
จะรายงานผลหรือส่งเอกสารหลักฐานเมื่องานจบลงหลังจากนั้น 1-2 วัน ด้วยวิธีการส่งที่ท่านต้องการ เช่น ใช้อีเมล์หรือส่งทางไปรษณีย์ (ต่างประเทศท่านต้องชำระค่าส่งพัสดุแผ่น DVD ทาง FedEx ประมาณ 2,000 บาท) ในกรณีที่ชำระมัดจำไว้ครึ่งหนึ่ง ท่านต้องชำระส่วนที่เหลือก่อน ทางบริษัทจึงจะส่งรายงานให้ท่าน

    ตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจ DNA ได้แก่  เซลล์กระพุ้งแก้ม, รากผม, แปรงสีฟัน, ก้นบุหรี่, คราบเลือด (หรือเกร็ดเลือด), เล็บ, หมากฝรั่ง

    เพียงคุณส่งตัวอย่างสำหรับตรวจ DNA ให้เราตรวจเพียงอย่างเดียว และจะทราบผลการตรวจภายใน 3-4 วัน ทางเราจะส่งตรวจดีเอ็นเอไปยังห้องแล็บเอกชนที่ได้มาตรฐาน DNA markers จำนวน 16 ชุด ให้ผลแม่นยำถึง 99.9 % ได้ผลออกมาจากการประมวลเป็นเป็นแบบแผนสารพันธุกรรม หรือเรียกว่า “DNA Profile”