วิธีการจ้างนักสืบของเรา

A. สะกดรอย เฝ้าดูพฤติกรรมและถ่ายภาพ วีดีโอ

รหัสระยะเวลาทำงาน (วัน)ค่าบริการ (บาท)
A117,000
A2318,000
A3530,000
A4742,000
A51484,000

หมายเหตุ

   • ราคาเพิ่มขึ้นไม่เท่ากันในแต่ละจังหวัด กรุณาสอบถามราคาทางอีเมล์หรือโทรศัพท์อีกครั้ง
   • ต้องแจ้งที่อยู่ หรือที่ทำงาน และลักษณะรูปพรรณ หรือรูปถ่ายของเป้าหมายให้ชัดเจน
   • ควรแจ้งพาหนะที่เป้าหมายใช้ และข้อมูลอื่นๆ
   • ควรตกลงใจกำหนดระยะเวลาทำงานให้เหมาะสม เช่นการเฝ้าดูพฤติกรรมทั่วไปด้านต่างๆ ควรจ้าง 7 วันหรือ 14 วัน ตามลักษณะความสงสัย และพฤติกรรมทั่วไปที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ไม่ควรจ้าง 1 หรือ 3 วัน และตั้งใจว่าจะจ้างต่อถ้ายังไม่ปรากฏพฤติกรรมนั้น เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองมากกว่า หรือบริษัทอาจจะรับงานต่อไม่ได้ เนื่องจากรับงานอื่นรอต่อไว้ เว้นแต่ท่านทราบแน่ชัดว่าพฤติการณ์ที่สงสัย หรือพฤติการณ์ที่ต้องการให้เฝ้าติดตามดูนั้นจะเกิดเฉพาะวันนั้นๆเท่านั้น จึงควรจะจ้างเฉพาะวันนั้นๆ

B. ตรวจสอบข้อมูลทั่วไป

รหัสรายการข้อมูลที่ต้องการทราบค่าบริการ (บาท)ระยะเวลาทำงาน (วัน)หมายเหตุ
B1การสมรส5,0007ต้องแจ้งชื่อ สกุล ที่อยู่
B2การหย่า5,0007ต้องแจ้งชื่อ สกุล ที่อยู่
B3วันเกิด1,5001-2ต้องแจ้งชื่อ สกุล
B4วันตาย1,5001-2ต้องแจ้งชื่อ สกุล ที่อยู่
B5การศึกษา10,0007-15ต้องแจ้งชื่อ สกุล ที่อยู่ ที่ทำงาน
B6การทำงาน10,0007-20ต้องแจ้งชื่อ สกุล ที่อยู่
B7ประวัติอาชญากร10,00015-30ต้องแจ้งชื่อ สกุล ที่อยู่
B8การเกณฑ์ทหาร2,00015-30ต้องแจ้งชื่อ สกุล ที่อยู่
B9ข้อมูลใบขับขี่1,5002-3ต้องแจ้งชื่อ สกุล ที่อยู่
B10ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน4,0003-4ต้องแจ้งชื่อ สกุล ที่ถูกต้อง
B11ภาพภ่ายบุคคล8,0004-10ต้องระบุตัวได้ และที่อยู่ หรือที่ทำงานที่พบตัวได้
B12ตรวจสอบหมายจับ5,0007-10ต้องแจ้งชื่อ สกุล
B13ตรวจสอบการประกันสังคม5,0003-7ต้องแจ้งชื่อ สกุล
B14ทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์2,0003-7ต้องแจ้งชื่อผู้ครอบครอง-เจ้าของ
B15ทะเบียนบ้าน5,0003-7ต้องทราบชื่อบางคน หรือเลขบ้าน
B16สมาชิกสมาคม7,0005-10ต้องทราบชื่อบุคคลและชื่อสมาคม
B17ใบต่างด้าว15,0005-15ต้องแจ้ง ชื่อ สกุล สัญชาติ
B18ตรวจสอบหมายจับ15,5005-15ต้องแจ้ง ชื่อ สกุล สัญชาติ
B19การเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย15,0003-10ต้องแจ้ง ชื่อ สกุล สัญชาติ (ภาษาอังกฤษ)

C. การหารือเพื่อเลือกวิธีสืบสวนและเสนอราคาค่าจ้างเพื่อให้ท่านเลือก

มีวิธีการสืบสวนอีกมากมายหลายวิธีที่ไม่ได้แสดงไว้ ซึ่งอาจจะเหมาะสมกับความประสงค์หรือปัญหาของท่าน หรือเป็นวิธีการสืบสวนในทางลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เพื่อผลสำเร็จและความปลอดภัยในการทำงานและเพื่อมิให้ทราบวิธีกันอย่างแพร่หลาย จนเป้าหมายในการสืบสวนสามารถป้องกันปกปิดหรือทำลายร่องรอยหลักฐานได้ ดังนั้น หากท่านคิดว่าความประสงค์ของท่านนั้นคงไม่สามารถเลือกจ้างด้วยรหัสงานแบบ A หรือ B โดยตรงได้ ท่านควรติดต่อบริษัทตามแบบ C เพื่อเล่าข้อมูลและความประสงค์ของท่านทางอีเมล์ แฟกซ์ โทรศัพท์ จดหมาย หรือมาพบที่บริษัทด้วยตนเอง (ควรโทรนัดหมาย)ทางบริษัทยินดีที่จะให้คำแนะนำวิธีการสืบสวนและแจ้งราคาค่าจ้างเพื่อให้ท่านเลือกตัดสินใจได้ โดยยังไม่คิดค่าบริการในชั้นปรึกษาหารือนี้ และจะเก็บรักษาทุกสิ่งเป็นความลับอย่างเคร่งครัดแม้ว่าท่านจะไม่สั่งจ้าง​

หมายเหตุ
บริษัทต้องการข้อมูลขั้นต้นจากท่านเท่าที่จะสามารถทำงานสืบสวนได้และไม่ประสงค์จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของท่าน หรือการที่ท่านจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ทางบริษัทแจ้งแก่ท่านแต่อย่างใด แต่ทางบริษัทจะไม่รับทำงานให้ท่านหรือจะยุติการทำงานให้ท่านทันทีโดยไม่คืนเงินให้ถ้าปรากฏชัดเจนว่าท่านมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากบริษัทฯไปใช้ประโยชน์ในทางผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง