รับสืบข้อมูล ส่วนตัว

การสืบข้อมูลส่วนตัว ที่เราให้บริการ

ตัวอย่าง ภารกิจสืบสวน สอบสวน หาข้อมูลส่วนบุคคล

 • ตรวจสอบพฤติกรรมของคนรัก คู่สมรสหรือบุคคลในปกครอง
 • พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง อาชีพ วันเกิด ฐานะ สถานะภาพการ
  สมรส ข้อมูลครอบครัว ฯลฯ
 • สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ ยานพาหนะ
 • ตรวจสอบประวัติส่วนตัว หรือประวัติการทำงาน หรือสืบเบื้องหลังบุคคล
 • ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ บุคคลหรือสถานที่ หรือยานพาหนะ
 • สืบหาหลักฐานหรือพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี
 • สืบหาบุคคลสูญหายหรือหลบหนี หรือสืบหาทรัพย์สิน
 • พิสูจน์ทราบผู้ปองร้าย ผู้ส่งบัตรสนเท่ห์ การข่มขู่ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย
 • สืบหาข้อเท็จจริงทั่วไป
 • สืบสวนกรณีอื่นตามความประสงค์